Obecný úrad

 

Kontakty

Obecný úrad Uzovské Pekľany

 

Telefón: 
+421.514594217
 

E- mail: ocupeklany@gmail.com

 

Referenti:

Mgr. Veronika Gáborová

podateľňa, evidencia denného programu starostu obce, stavebné konanie, evidencia súpisných čísel, evidencia obyvateľov, voličské zoznamy, overovanie podpisov a listín, evidencia petícií a sťažností, vysielanie v miestnom rozhlase, finančné účtovníctvo, rozpočet obce, dodávateľské a odberateľské faktúry, personalistika a mzdy, sociálna starostlivosť, školstvo, daň z nehnuteľnosti, daň za psa, ostatné miestne dane, poplatok za vývoz odpadu, agenda ochrany a tvorby životného prostredia, evidencia výrubu stromov, nájomné zmluvy, kúpne zmluvy