Riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák a spol.

24.01.2018 21:36

Riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák a spol.

 

Týmto Vás pozývam na Riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák a spol., ktoré sa uskutoční dňa 3.3.2018 o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom:

1.     Otvorenie

2.     Voľba návrhovej komisie

 

3.     Správa predsedu spoločnosti o činnosti PS za rok 2017

 

4.     Správa podpredsedu spoločnosti o hospodárení PS za rok 2017

 

5.     Diskusia

 

6.     Záver

 

 Registrácia členov spoločenstva  Riadneho zhromaždenia sa začne od 17.00 hod.