Riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák

04.03.2017 17:30

 

Týmto Vás pozývame na Riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák a spol., ktoré sa uskutoční dňa 4.3.2017 o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

    1. Otvorenie

    2. Voľba návrhovej komisie

    3. Správa predsedu o činnosti PS za rok 2016

    4. Správa podpredsedu o hospodárení PS za rok 2016

    5. Správa OLH o stave lesa

    6. Diskusia

    7. Záver

 

Registrácia členov spoločenstva Riadneho zhromaždenia sa začne o 17:00 hod.

 

Oznamenie.jpg (118286)